کوتاهی ناخن سگ و گربه

کوتاهی ناخن سگ و گربه

کوتاهی ناخن سگ و گربه صدای تق تق پنجه های سگ و گربه شما در حالی که روی زمین راه می رود، نشانه این است که رفتن به آرایشگاه برای کوتاهی ناخن، ضروری است. کوتاهی ناخن در اکثر خدمات نظافت ما گنجانده شده است تا سگ و گربه شما بتواند در حالی که موی تمیز…

ادامه مطلب